Samburu & Buffalo Springs, Kenya 2013 - stephenhall